ఎన్ఆర్ఐ జయరాం హత్య కేసు తెలంగాణకు బదిలి చేయనున్న రాష్ట్ర పోలీసులు