తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యల పర్యనేక్షణకు ప్రత్యేక కార్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేసిన మంత్రి లోకేశ్