మిడతల దండు!

26 Jan, 2020 - 09:10 PM

కీన్యాలోని కీటు కౌంటీలో మిడతల దండు మధ్య నుంచి పరిగెడుతున్న వ్యక్తి. కీన్యాలో ప్రస్తుతం ఎడారి మిడతల దండులు స్వైరవిహారం చేస్తున్నాయి

Photograph: Dai Kurokawa
Photo Couurtesy: EPA