పొగలు సెగలు!

15 Jan, 2020 - 07:08 PM

మరోసారి నిప్పులు కక్కిన మలేసియాలోని తాల్ అగ్నిపర్వతం నుంచి వెల్లువెత్తుతున్న బూడిద పొగలు

Photograph: Ezra Acayan
Photo Courteasy: Getty Images