ఢిల్లీ: జంతర్ మంతర్ వద్ద ప్రారంభమైన వైసీపీ వంచనపై గర్జన దీక్ష