రావెల కిశోర్‌బాబు, ఆకుల సత్యనారాయణల రాజీనామాలు ఆమోదం