2019 జనవరి 1 నుండి అమరావతిలో క్షేత్రస్థాయి పర్యటనలతో పూర్తిగా జనంలోనే ఉంటాను : పవన్ కళ్యాణ్ ట్వీట్

SHARE